Contact us

 

  • Suizhou Gaincin Machinery Co.,Ltd 
  • add: No.1704, Jinxiu River, Wenfeng, Zengdu, Suizhou, Hubei, P.R.China
  • E-mail:
  • Info@gaincin.com
  • Kimy.Lee@gaincin.com
  • Candy.Wu@gaincin.com 
  • Tel:  86-722-358 8806
  • Fax: 86-722-358 8806 x 8002
  • Website: www.gaincin.com 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website:http://www.web-sun.cn
TEL:0592-2686956
FAX:0592-2686956
Email: client@web-sun.cn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Test & Processing

* Steel forged/rolled grinding balls in the inspection:

* Steel forged/rolled grinding rods in the inspection:

* Forged flanges/machined steel products in the processing: